‘Here be Pirates’ … or should that be ‘Here Aaarrrrrrrr pirates’?

15 09 2010
Last week the Thai authorities sent two warships off to the high seas in an effort to help the crack-down on the Somali pirates in the Gulf of Aden. They have been causing all sorts of problems for Thai ships in the area for more than five years now.

Well, I don’t need to be told twice if there’s an opportunity to write about pirates!

Have a look at the key vocab then read the Thai Wikipedia article reproduced below about these dastardly buccaneers.  Rollover translations as usual.

Key Vocab and Tricky Words
โจรสลัด jone sà-làt: pirate
บุคคล bùk-kon: individual/person
ปล้น bplôn: plunder
โจรกรรม jone-gam: theft/robbery
ชายฝั่ง chai-fàng: coastline
ปัจจุบัน bpà-jù-ban: present
อดีต à-dèet: past
ลักษณะเฉพาะ lák-sà-nà jà-póh: special characteristics
ผ้าคาดหัว pâa-kâat-hǔa: headscarf
ปืนพก bpeun pók: pistol
ดาบ dàap: sword
นิยม ní-yom: popular
ปืนกล bpeun gon: machinegun
แทนที่ tâen têe: instead of
เป้าหมาย bpâo-mai: target
เรือสินค้า reua sǐn-káa: merchant ship
เรือโดยสาร reua doy-sǎan: passenger ship
รูปแบบ rôop bàep: format
หลอกล่อ làwk-làw: deceive
ชูธง choo tong: raise the flag
กองทัพ gong-táp: army
ศาสนจักร sàat-sà-ná-jàk: religious power
แม้กระทั่ง máe grà tâng: even
กำลัง gam-lang: force/power
บุกเข้า bùk-kâo: invade
โจมตี jome-dtee: attack
เนื่องจาก nêuang jàak: due to
การป้องการ gaan-bpông-gaan: protection
กองกำลัง gawng-gam-lang: forces (military etc.)
ค่าเสียหาย kà sǐa-hǎi: losses (financial)
ช่องแคบ chông kâep: strait (lit. passage narrow)
เรือพาณิชย์ reua paa-nít: commercial ship
คุ้มครอง kúm krawng: protect
ค่าผ่านทาง kâa pàan taang: toll
ยุค yóok: period (of history etc.)

The Reading

โจรสลัด

โจรสลัด คือบุคคลที่ปล้นหรือโจรกรรมในทะเล หรือบางครั้งตามชายฝั่งหรือท่าเรือต่างๆ โจรสลัดในปัจจุบันจะแตกต่างกับโจรสลัดในอดีตที่มีลักษณะเฉพาะคือจะมีผ้าคาดหัว ใช้ดาบใบกว้างหรือปืนพกและเรือโจรสลัดขนาดใหญ่ ในปัจจุบันโจรสลัดนิยมใช้เรือเร็ว และใช้ปืนกลแทนที่ดาบ

เป้าหมายส่วนใหญ่ที่โจรสลัดเลือกคือเรือสินค้าและเรือโดยสาร สำหรับรูปแบบที่ใช้ในการบุกเข้าปล้นมีทั้งชูธงหลอกล่อเป้าหมายว่าเป็นเรือสินค้าบ้าง เรือของกองทัพหรือของศาสนจักรบ้าง หรือแม้กระทั่งใช้กำลังบุกเข้าโจมตีโดยตรงเลยก็มี

โจรสลัดในปัจจุบัน

ในปัจจุบันชายฝั่งและทะเลใน อเมริกาใต้และ ทะเลเมดิเตอเรเนียน ยังคงมีโจรสลัดที่ปล้นผู้อื่น โดยชายฝั่งของสหรัฐอเมริกา และชายฝั่งของทะเลแคริบเบียน เริ่มลดน้อยลงเนื่องจากมีการป้องการจากกองกำลังรัฐบาล ค่าเสียหายที่เกิดจากโจรสลัดปล้นในปัจจุบัน คาดว่าประมาณ 5-6.5 แสนล้านบาทต่อปีทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในมหาสมุทรแปซิฟิกและมหาสมุทรอินเดีย จุดที่อยู่ระหว่างช่องแคบมะละกา และประเทศสิงคโปร์ ซึ่งมีเรือพาณิชย์ผ่านประมาณ 50,000 ลำต่อปี

ในประเทศไทย ฝั่งบริเวณทะเลอันดามัน ยังคงมีโจรสลัดอยู่ ซึ่งใช้เรือเร็วปล้นเรือสินค้าของผู้คนที่แล่นเรือผ่าน โดยในบางครั้งจะเก็บค่าคุ้มครอง หรือจ่ายเงินค่าผ่านทางแทน

โจรสลัดในอดีต

ยุคของโจรสลัด ในทะเลแคริบเบียนอยู่ในช่วงประมาณ พ.ศ. 2110 – พ.ศ. 2260 โดยยุคที่โจรสลัดมีมากได้แก่ช่วง ปี พ.ศ. 2180-2220

Original article here.

And don’t forget Sept 19 is International Talk Like a Pirate Day.

Advertisements

Actions

Information

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s
%d bloggers like this: